STANOVY LITERÁRNÍHO KLUBU PETRA BEZRUČE

 

Frýdek – Místek, listopad 1996

 

Hlava I
Preambule

 1. Název spolku:             Literární klub Petra Bezruče (LKPB)
 2. Sídlo spolku:               Frýdek – Místek, PSČ 738 02
 3. Územní působnost:      ČR i zahraničí
 4. Právní působnost:        LKPB je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra ČR
 5. Bankovní spojení:         Investiční a poštovní banka Frýdek – Místek
 6. Statistická registrace:   Statistický úřad ve Frýdku – Místku
 7. Tyto stanovy jsou v souladu se Zákonem čís.83/1990 Sb. Z 27.3.1990 o sdružování občanů

Hlava II
Poslání a cíl činnosti

 1. Poslání a cíle činnosti LKPB jsou v souladu s ústavní listinou  lidských práv a svobod a platných zákonů, včetně práva na soukromí.
 2. Základním posláním LKPB je rozvíjet činnost v oblasti literatury a ostatní kulturní činnosti.
 3. Členové LKPB budou ve svém oboru zajišťovat kulturní činnost pro sebe i veřejnost.
 4. Jejich činnost se bude odvíjet přímo v klubu i mimo něj na účasti literárních soutěží, na veřejných vystoupeních v literárních pásmech, vydáváním publikací, přispíváním básněmi a prózou do časopisů.
 5. Při této činnosti bude spolupracovat zvláště s Maticí slezskou Frýdeckomístecka, kulturní komisí města Frýdku – Místku, s kulturními organizacemi okresu Frýdek – Místek, se školami v okrese, s institucemi, které projeví zájem o spolupráci i s případnými sponzory.

  

Hlava III
Členství, práva a povinnosti

 1. Členství v LKPB je individuální a kolektivní.
 2. Individuálním členem může být osoba fyzická, kolektivním členem osoba právnická  (organizace, spolek atd.).
 3. Členství v LKPB je řádné a čestné.
 4. O přijetí člena rozhoduje výbor. Návrh na vyloučení člena podává výbor, schvaluje valná hromada.
 5. Návrh na přijetí či vyloučení čestného člena podává výbor, schvaluje valná hromada.
 6. Povinností člena LKPB je dodržovat Stanovy LKPB a usnesení valné hromady a respektovat výbor.
 7. Právem všech členů je - zúčastnit se klubových akcí.
 8. Řádný člen má hlasovací právo. Kolektivní člen také, ale má jen jeden hlas. Čestný člen má hlas poradní.
 9. Zánik členství v LKPB je vystoupením člena nebo jeho vyloučením.

 

Hlava IV
Orgány klubu


1.  Orgánem LKPB je valná hromada, výbor a revizní komise.
2.  Valná hromada je nejvyšším orgánem LKPB. Rozhoduje o všech zásadních otázkách  
klubu i o jeho činnosti.
2.1. Valná hromada se schází 1x ročně
2.2. Svolává ji výbor.
2.3. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti 60% řádných členů klubu.
2.4. O jednání a usnesení valné hromady se vyhotovuje zápis.
2.5. Jednání valné hromady řídí navržený člen výboru.
3.  Výbor operativně řídí činnost LKPB. Zajišťuje plnění usnesení valné hromady.
3.1. Výbor je tříčlenný.
3.2. Výbor je volen valnou hromadou.
3.3. Výbor má předsedu, jednatele a hospodáře.
3.4. Výbor může být doplněn o další členy (organizátor akcí, pokladník, atd.).
3.5. Výbor provádí kooptaci členů mezi valnými hromadami.
3.6. Pomocným orgánem výboru může být organizační či jiná komise zřízená za účelem
pořádání soutěží, veřejných vystoupení atd.
4.  Revizní komise dohlíží nad zákonitostí jednotlivých výborů, na jejich soulad se stanovami,
dohlíží na přístupnost jednotlivých hospodářských operací a je určena k revizi hospodaření
klubu.

  1. Revizní komise je tříčlenná.
  2. Revizní komise je volena valnou hromadou.
  3. Členové revizní komise mají právo zúčastňovat  se všech schůzí výboru.
  4. Revizní komise podává na valné hromadě zprávu o revizi, zvláště o hospodaření klubu.
  5. V případě mimořádných zjištění informuje okamžitě valnou hromadu.
  6. Členové revizní komise, nejsou – li členy klubu, mají hlas poradní.

 

Hlava V
Organizační jednotky

 1. LKPB existuje jako celek, ale za účelem vystoupení s recitačním pásmem, s uspořádáním soutěží je možno jej dělit na skupiny, které se podílejí ne této činnosti.
 2. Tyto skupiny se řídí Stanovami klubu a podléhají výboru.

 

 Hlava VI
Hospodaření klubu

 1. Zdroje zabezpečení činnosti LKPB jsou příspěvky členů, výnosy akcí klubu, dotace,

dary od sponzorů a odkazy.

 1. Finanční prostředky jsou uloženy u Investiční a poštovní banky ve Frýdku – Místku.
 2. Nakládat s finančními prostředky mohou členové výboru podle schváleného ročního plánu hospodaření klubu. Při výběru hotovosti musí být vždy dva podpisy z uvedených členů.
 3. V souladu se zákonem (příjmy nedosáhnou 3 milióny Kč za rok) je vedeno jednoduché účetnictví: peněžní deník, kniha o majetku.

 

 Hlava VII
Zánik klubu

 1. LKPB zanikne dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným klubem.
 2. LKPB zanikne rozhodnutím ministerstva vnitra.
 3. Při zániku LKPB jmenuje valná hromada likvidátora. Ten postupuje zákonným způsobem, včetně oznámení příslušným orgánům.

 

 Hlava VIII
Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy LKPB jsou závazné pro všechny řádné i čestné členy, všechny orgány a organizační jednotky.
 1. Pokud nebylo ve stanovách dohodnuto jinak, platí ustanovení právních předpisů

občanského a obchodního zákoníku, Zákona o právu petičním i Zákona o právu shromažďovacím.

 1. Změny stanov schvaluje valná hromada.
 2. Jménem klubu jako statutární představitel jedná předseda klubu.
 3. LKPB má symbol a razítko. Použití je vyhrazeno výboru.
 4. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující valné hromadě dne…………………..
 5. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České